Smluvní podmínky

ZÁVAZNÁ SMLOUVA O PRONÁJMU A REZERVACI

svatebních (společenských) šatů a doplňků

Podmínky pronájmu a rezervace:

Za pronájem a rezervaci svatebních šatů se zákazník zavazuje uhradit výše uvedenou částku,na které se nájemce a

pronajímatel dohodli. 70% sjednané částky je splatná při uzavření této smlouvy a 30% na zkoušce před svatbou  nebo před jeho úpravou.

Při zapůjčení společenských a svatebních šatů na které byla poskytnutá sleva, uhradí zákazník při podpisu této smlouvy sjednanou částku v plné výši. Částka v plné výši se dále hradí při zapůjčení šatů pro družičky, obleků pro mládence a dalších doplňků. 

Zruší-li zákazník objednávku či pronájem, je částka, kterou složil při uzavření smlouvy nevratná ,jelikož i salon se zavazuje  v datum svatby šaty rezervovat a neposkytnout je jiné zákaznici!

 

Zákazník se zavazuje model vrátit v první pracovní den, následující den, následující po dni sjednaného pronájmu.

V případě prodlení uhradí zákazník svatebnímu salonu „OLIVIA“ 1000-Kč, za každý započatý den prodlení.

Zákazník nese plnou odpovědnost za pronajaté svatební( společenské) šaty, včetně doplňků. V případě jejich poškození se zákazník zavazuje, že na tuto skutečnost svatební salon „OLIVIA“ upozorní.

Zákazník přebírá plnou odpovědnost za škodu způsobenou poškozením, nebo nevrácením modelu a zavazuje se svatebnímu salonu „OLIVIA“ uhradit škodu v plné peněžní výši.

Zákazník se zavazuje, že zapůjčené šaty a doplňky nebude sám upravovat ani opravovat.

Při nevrácení, poškození , nebo záměně ramínka, zákazník uhradí svatebnímu salonu „OLIVIA“ 100,-Kč.

Při nadměrném znečištění účtujeme částku 1000,-Kč. Pronajímatel si vyhrazuje právo, v případě poškození, nebo nevrácení šatů třetí osobou, poskytnout zákazníkovi adekvátní náhradu k šatům rezervovaným.

Zákazník se seznámil s podmínkami pronájmu svatebních(společenských) šatů a souhlasí s nimi.

Vyzvednutí a vrácení šatů probíhá vždy,pokud není domluveno jinak,od 12,00h do 16,00h.

Za případnou výměnu svatebních šatů je poplatek 1000,-Kč,plus doplatek za případný cenový rozdíl šatů

Za výměnu společenských šatů je stanoven poplatek 500,-Kč,plus doplatek za případný cenový rozdíl šatů.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.