Zkoušky šatů jsou zpoplatněné částkou 300-500,-s Dph.Při rezervaci šatů a při zaplacení celé rezervace Vám poplatek neúčtujeme.

 Žádáme zákaznice,aby se na zkoušení šatů objednávaly předem,ale není podmínkou.Každé zákaznici se snažíme věnovat delší dobu a profesionálně poradit.Z důvodu  originality modelů a výběru modelů na přehlídkách a s tím spojené finanční náklady je focení modelů šatů možné až po rezervaci šatů.Na zkoušky šatů proto prosím vezměte s sebou objektivního poradce.Velmi děkujeme,že naše podmínky dodržujete.

 

PŮJČOVNÍ ŘÁD

 

 • Šaty pronajímáme čisté, vyžehlené, je-li třeba i upravené na míru. Při pronájmu modelu je třeba si uvědomit, že jde o pronájem, nikoliv prodej nového zboží.POŠKOZENÍ šatů : Může se stát, že zapůjčení svatební šaty om pPOŠKOZENÍ šatů : Mů
 • Šaty jsou pronajímány za sjednanou cenu od čtvrtku/pátku do pondělí 12- 16. hodiny. Jsou pro Vás standardně určeny na jeden víkend.V případě blokace šatů na delší dobu je námi navržena cena individuálně dle sezony,modelu a termínu.
 • Šaty jsou pro Vás upravovány v týdnu vaší svatby, ne dříve. Je třeba si telefonicky 14 dní před svatbou domluvit krejčovskou zkoušku.Poslední zkouška po úpravě i bez úpravy před svatbou je nutná cca týden před svatbou,né dříve.Sebou vezměte někoho,kdo vás bude oblékat,včetně bot a dalších domluvených věcí.Za expresní úpravu v týdnu svatby se platí včetně ceny za úpravu šatů expresní poplatek 1000,- Kč.
 • Na krejčovskou zkoušku je třeba si vzít s sebou střevíčky a prádlo, které budete mít ve svatební den. Upozorněte nás na svá individuální přání a sdělte nám vše, co ohledně zakázky potřebujete.
 • Je velmi důležité, aby si nevěsta šaty vyzkoušela po úpravách, na druhé krejčovské zkoušce v čase týden před svatbou.
 • Na případné nedostatky je třeba nás upozornit hned, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě, že nebude třeba šaty upravovat, je druhá krejčovská zkouška zároveň časem výdejním. 
 • Čas výdeje šatů na svatbu může být z provozních důvodů posunut.
 • V ceně částky za pronájem se počítá s běžným ušpiněním, prachem na vlečce, make-upem. Za šaty hnědé až černé z mokrého exteriéru je účtováno 1.000,- Kč za nadměrné znečištění
 • V ceně za pronájem není poškození modelu.Šaty a jiné si jako salon nemůžeme nikterak pojistit,potože to nelze!!!Proto prosím dávejte na své zapůjčené věci pozor!!!   Výši případné úhrady poškození určuje dle rozsahu svatební salon. Jsou-li šaty opravitelné, platí zákazník zvlášť materiál a zvlášť krejčovskou práci 400,-Kč/hod.
  • Jsou-li šaty zničeny neopravitelně, hradí zákazník jeho prodejní maloobchodní cenu sníženu o částku zaplacenou na půjčovném.
  • Za ztrátu firemního vaku se účtuje 800,- Kč. Ramínka 100,- Kč.
  • Za nedodržení termínu návratu šatů se účtuje 1000,- Kč/den svatební šaty,500,-Kč/den společenské šaty+ ostatní,pánské obleky 1000,-Kč/den. Pokud potřebujete delší dobu zapůjčení šatů, je možné se s námi předem dohodnout.

  Ceny zde uvedené jsou včetně DPH.

  a dále smluvní podmínky:

  ZÁVAZNÁ SMLOUVA O PRONÁJMU A REZERVACI
  svatebních (společenských) šatů a doplňků
  Podmínky pronájmu a rezervace:
  Za pronájem a rezervaci svatebních šatů se zákazník zavazuje uhradit výše uvedenou částku,na které se nájemce a
  pronajímatel dohodli. 70% sjednané částky je splatná při uzavření této smlouvy a 30% na zkoušce před svatbou  nebo před jeho úpravou.
  Při zapůjčení společenských a svatebních šatů na které byla poskytnutá sleva, uhradí zákazník při podpisu této smlouvy sjednanou částku v plné výši. Částka v plné výši se dále hradí při zapůjčení šatů pro družičky, obleků pro mládence a dalších doplňků.
  Zruší-li zákazník objednávku či pronájem, je částka, kterou složil při uzavření smlouvy nevratná ,jelikož i salon se zavazuje  v datum svatby šaty rezervovat a neposkytnout je jiné zákaznici!Zákazník se zavazuje model vrátit v první pracovní den, následující den, následující po dni sjednaného pronájmu.
  V případě prodlení uhradí zákazník svatebnímu salonu „OLIVIA“ 1000-Kč, za každý započatý den prodlení.
  Zákazník nese plnou odpovědnost za pronajaté svatební( společenské) šaty, včetně doplňků. V případě jejich poškození se zákazník zavazuje, že na tuto skutečnost svatební salon „OLIVIA“ upozorní.
  Zákazník přebírá plnou odpovědnost za škodu způsobenou poškozením, nebo nevrácením modelu a zavazuje se svatebnímu salonu „OLIVIA“ uhradit škodu v plné peněžní výši.
  Zákazník se zavazuje, že zapůjčené šaty a doplňky nebude sám upravovat ani opravovat.Zákazník se zavazuje, že zapůjčené šaty a doplňky nebude sám upravovat ani opravovat.
  Při nevrácení, poškození , nebo záměně ramínka, zákazník uhradí svatebnímu salonu „OLIVIA“ 100,-Kč.
  Při nadměrném znečištění účtujeme částku 1000,-Kč. Pronajímatel si vyhrazuje právo, v případě poškození, nebo nevrácení šatů třetí osobou, poskytnout zákazníkovi adekvátní náhradu k šatům rezervovaným.
  Zákazník se seznámil s podmínkami pronájmu svatebních(společenských) šatů a souhlasí s nimi.Vyzvednutí a vrácení šatů probíhá vždy,pokud není domluveno jinak,od 12,00h do 16,00h.
  Za případnou výměnu svatebních šatů je poplatek 1000,-Kč,plus doplatek za případný cenový rozdíl šatů
  Za výměnu společenských šatů je stanoven poplatek 500,-Kč,plus doplatek za případný cenový rozdíl šatů.
  Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.